سال جهش تولید
  • 1399-03-27 22:05
  • كد محتوا:12334
كلمه خواران

کلمه ­خواران در عهد صفوی طبق طومار شیخ بهایی و در عهد قاجار طبق صورت اداره­ ی میاه(آب)، از مادی نیاصرم سه سهم و نیم حق آبه داشته ­است. در مسیر این مادی، کلم­خواران پس از هِسیان و زردنجان و قبل از هربران و چاهل است(جابری انصاری، 1378: 434 و421).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.