راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان ۲۲بهمن، مجموعه اداري اميركبير، شهرداري منطقه چهار
  • ۳۲۶۷۲۵۲۲ , ۳۲۶۷۳۵۵۲
  • ۳۲۶۷۳۵۵۲

منطقه 4 با مساحت 133731 هکتار، از شمال به ميدان احمد آباد در مسير خيابان جي تا تقاطع خيابان همدانيان، از جنوب به پل اشكاوند در مسير زاينده رود تا ميدان بزرگمهر، از شرق به قسمتي به حدفاصل باغ رضوان تا جاده انرژي اتمي و قسمتي به كمربندي شرق و از غرب به ميدان بزرگمهر در محور خيابان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد محدود مي شود.

: 133,731 نفر
: 1,135 هکتار
: 72 هکتار
: 9,372,184 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه چهار