سبز اما خشک؛ پرونده ای برای محله پینارت

پینـارت یکپـا در آبادانـی و برکـت و سرسـبزی دارد و پـای دیگـرش امـا در خشـکی و نابسـامانی اسـت. کشـاورزی در ایـن محـدوده از شـهر اصفهـان هنـوز زنـده اسـت و مردمانشـان چشـم بـر زمیـن دارنـد و بـه ایـن وسـیله روزگار میگذراننـد؛ مردمانـی کـه شـرایط سـخت، آنهـا را بهمـرور صبـور و سـختکوش کرده اسـت.
کد محتوا 31576

برچسب ها