27 خرداد 1399 - 21:47
كلمان

کلمان دیه ­ای است دم دروازه­ی جی اصفهان و نعمان­بن عبدالإسلام از بزرگان زمان خود به آنجا منسوب بود و در همانجا مدفون است(رفیعی مهرآبادی، 1352: 260).

کلمان دیه­ای است دم دروازه­ی جی اصفهان و نعمان­بن عبدالإسلام از بزرگان زمان خود به آنجا منسوب بود و در همانجا مدفون است(رفیعی مهرآبادی، 1352: 260).

کلمان در عهد صفویه طبق طومار شیخ بهایی و در عهد قاجار طبق صورت اداره­ی میاه(آب)، از مادی فرشادی دوازده سهم حق آبه داشته­است. در مسیر این مادی، کلمان پس از کندمیز و میان کندی و قبل از ده مرتین و وادار و کردآباد قراردارد(جابری انصاری، 1378: 434 و421).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12328

برچسب ها