مشخصات کلی

  • سعید ابراهیمی
  • معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان
  • دوشنبه, 12 مهر 1400, 12:57

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 38736

برچسب ها